INFORMACJA RODO

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się: daneosobowe@zabki.pl, nr tel. 783-220-250. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską (konsekwencją nie podania danych danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego np. brak możliwości udziału w szkoleniu);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcia działań związanych z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej, w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych);

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych).

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione jednostki organizacyjne Miasta Ząbki oraz inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

b) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

W związku z zapisami art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się: daneosobowe@zabki.pl, nr tel. 783-220-250. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).

Straż Miejska zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że: Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach z siedzibą w Ząbkach (05-091) przy ul. Wojska Polskiego 10, adres e-mail: strazmiejska@zabki.pl , tel. 22 510 98 25. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: daneosobowe@zabki.pl.

Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/smzabki w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji z rodzicami, dziećmi, osobami zainteresowanymi funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Ząbkach, promocja oraz dbanie o wizerunek Administratora.

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
– miejski monitoring wizyjny

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach
z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Wojska Polskiego 10.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób – listownie na adres siedziby: Straż Miejska w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki; e-mailowo strazmiejska@zabki.pl , telefonicznie tel. (22) 5109825.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu daneosobowe@zabki.pl lub tel. 783-220-250.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 11 ust. 2 ustawy o strażach miejskich..

Monitoring wizyjny miasta składa się z:

a) 12 kamer zlokalizowanych w tunelu pod torami na ul. Wojska Polskiego oraz na szalecie miejskim w Parku Miejskim im. Szuberta;

b) 6 kamer w Miasteczku Ruchu Drogowego, ul. Tęczowa 16;

c) 60 kamer na pasażu i w parkingu podziemnym przy ul. Orlej;

d) 2 kamer na skrzyżowaniach: ul. 11 Listopada, ul. K. Przerwy Tetmajera oraz ul. 11 Listopada, ul. S. Żeromskiego, ul. S. Wigury;

e) 1 kamery na skwerze przy ul. Szpitalnej;

f) 199 kamer zamontowanych w ramach rozbudowy Systemu monitoringu wizyjnego, obejmującego różne miejsca przestrzeni publicznej w Mieście Ząbki.

ODBIORCY DANYCH


W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (policja, Burmistrz Miasta Ząbki); b) podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Komendant; c) podmioty kontrolujące działalność administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych; b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; d) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa.

PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w Pani/Pana sprawienie nie będą podejmowane decyzje bez udziału człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Jeżeli Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, zostaniecie Państwo poinformowani o tym.