„INFORMACJA RODO”

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się: daneosobowe@zabki.pl, nr tel. 783-220-250. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską (konsekwencją nie podania danych danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego np. brak możliwości udziału w szkoleniu);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcia działań związanych z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej, w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych);

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych).

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione jednostki organizacyjne Miasta Ząbki oraz inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

b) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

W związku z zapisami art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się: daneosobowe@zabki.pl, nr tel. 783-220-250. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).

Straż Miejska zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.