Ustawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja – straż gminna, zwana dalej „strażą”.
2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Uprawnienia i obowiązki strażników

Art. 14.
1. Strażnik może stosowa środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonanie
przez niego zadań określonych w ustawie.
Środkami przymusu bezpośredniego są:
  1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
  2) kajdanki,
  3) pałki obronne wielofunkcyjne,
  4) psy i konie służbowe,
  5) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest
      wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
  6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
  7) ręczne miotacze gazu.